Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультети / Лiнгвiстичний факультет /

Факультети
 ЛIнгвIстичний факультет
Шпак В.К. Декан - Валерiй Кирилович Шпак,
доктор фiлологiчних наук, професор,
академiк Української академiї наук
нацiонального прогресу,
академiк Нью-Йоркської академiї наук

Лiнгвiстичний факультет, який вiдокремився вiд факультету економiки та управлiння, створено в 2001 роцi. До його складу увiйшли кафедри прикладної лiнгвiстики, теорiї та практики перекладу, iноземних мов, української мови та загального мовознавства. Випускники отримують диплом спецiалiста з прикладної лiнгвiстики та викладача англiйської, нiмецької i французької мов. Майбутнiй фахiвець - це не просто перекладач у загальновiдомому розумiннi цього слова, а такий перекладач, який має основи науково-технiчних та економiчних знань, добре володiє комп'ютерною технiкою.

Факультет виник на базi кафедри iноземних мов, успадкувавши вiд неї кращi навчально-методичнi та науковi традицiї. Нинi студенти багатьох вузiв України вивчають англiйську мову за пiдручниками "Англiйська мова для економiстiв та бiзнесменiв", "Англiйська мова для повсякденного спiлкування", створеними авторськими колективами цього факультету. Крiм того, викладачi факультету видали цiлу серiю навчально-методичних посiбникiв для студентiв лiнгвiстичних спецiальностей, якi мають високоефективний технiчний додаток - аудiо- та вiдеозаписи, зробленi носiями мови, а також комп'ютернi навчальнi програми.

Навчально-матерiальна база випускаючих кафедр факультету включає сучаснi лiнгафоннi класи, студiю звукозапису, комп'ютерний клас Hi-class, обладнаний найновiтнiшими технiчними засобами навчання, багату фоно- та вiдеотеки.

Все це дає випускникам широкi можливостi стати повноцiнними спецiалiстами, якi зможуть працювати перекладачами та викладачами не тiльки в установах України а й за кордоном.

На лiнгвiстичному факультетi при кафедрi прикладної лiнгвiстики функцiонує наукова школа українських фiлологiв-американистiв, очолювана професором, д.фiлол.н., академiком УАН Нацiонального Прогресу В.К.Шпаком. Аспiранти та здобувачi кафедри проводять плiдну дослiдницьку роботу, а також пiдтримують постiйне спiвробiтництво з провiдними вченими України, Росiї та США. Викладачi та випускники аспiрантури факультету захистили 11 дисертацiй.

На факультетi щорiчно, починаючи з 1994 року проводяться Всеукраїнськi науковi фiлологiчнi конференцiї з проблем сучасної свiтової лiтератури та лiнгвiстики, учасниками якої є провiднi вченi-фiлологи з рiзних регiонiв України. Кiлькiсть учасникiв конференцiї щорiчно зростає - якщо у 1997 роцi у конференцiї брали участь 25 науковцiв, то у 2002 роцi вже 180.

Викладачi кафедр, що входять до складу лiнгвiстичного факультету, здiйснюють керiвництво науковою роботою студентiв з проблем сучасної свiтової лiнгвiстики та зарубiжної лiтератури по пiдготовцi доповiдей на студентськi науковi конференцiї та олiмпiади з iноземних мов.

Студенти факультету беруть участь в обласних та Всеукраїнських студентських олiмпiадах з англiйської, нiмецької, французької, української мов та займають призовi мiсця.

На базi лiнгвiстичного факультету щорiчно з 1997 року видається Всеукраїнський збiрник наукових праць "Гуманiтарний вiсник. Серiя: iноземна фiлологiя", в якому висвiтлюються проблеми сучасної свiтової лiтератури та лiнгвiстики. Збiрник затверджений рiшенням ВАК України (бюлетень ВАК № 6 за 1997) як фахове наукове видання, до якого входять працi науковцiв, аспiрантiв та викладачiв ЧДТУ та iнших вузiв України.

За останнi роки на факультетi було розроблено 4 держбюджетних теми. Нинi виконується тема "Теоретичне обгрунтування концепцiї та розробка форм i методiв викладання практики перекладу для студентiв мовних спецiальностей", метою дослiдження якої є розробка нової концепцiї для створення навчально-методичного комплексу, який є основою для формування перекладацьких навичок i вмiнь при опрацюваннi iнфомацiйної та науково-технiчної лiтератури.

Студенти лiнгвiстичного факультету беруть участь у спортивно-масових заходах унiверситету, проведеннi радiопередач, висвiтлюючи життя факультету, спiвпрацюють зi студентським соцiально-психологiчним центром "Псi-Полiс-ЧДТУ". Найактивнiшими студентами органiзовуються святковi програми та вечори вiдпочинку.

Викладачi та куратори факультету забезпечують участь студентiв у рiзноманiтних конкурсах. Кураторами факультету проводяться семiнари, диспути, бесiди, екскурсiї.

 

 

 Лiнгвiстичний факультет
Перелiк кафедр ЛФ
Історія факультету
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net