Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет електронних технологiй / Перелік кафедр ФЕТ / Кафедра радiотехнiки

Факультети
 Кафедра радiотехнiки
 
 Версiя для друку

  Змiст:
 1. Кафедра радiотехнiки
 2. Професорсько-викладацький склад кафедри
 3. Навчально - методична робота
 4. Наукова робота

18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 1, кімната 309, телефон 8(0472) 43-51-71, e-mail radiotex@chiti.uch.net

Історія створення кафедри

Спеціальність "Радіотехніка" було відкрито в Черкаській філії Київського політехнічного інституту в 1983 р. Підготовка фахівців велася за вечірньою формою навчання й забезпечувалася кафедрою фізики та хімії (зав. кафедрою доктор технічних наук, професор Васильцов Є.А.). З 1987 р. почалася інтенсивно проводитися робота з відкриття денної форми навчання з цієї ж спеціальності. Першим офіційним документом, що послужив відправною точкою початку робіт, був "Протокол наради про результати вивчення учбово-методичної і організаційної роботи Черкаської філії КПІ по підготовці радіоінженерів за фахом 0701 "Радіотехніка" вечірньої форми навчання, відкритої в 1983 р." (м. Черкаси, 23–25 червня 1987 р.). Практично цим протоколом підводили підсумки великої організаційної роботи зі становлення спеціальності "Радіотехніка" і видавався негласний дозвіл на проведення робіт з подальшого розвитку цієї спеціальності.

В 1988 р. були розроблені "Заходи щодо забезпечення денної підготовки інженерів за фахом 23.07 "Радіозв’язок, радіомовлення й телебачення" у Черкаській філії КПІ, затверджені директором філії, професором В.І. Биковим 08 лютого 1988 р. У цих заходах говорилося, що "основні положення дійсного плану виходять із необхідності становлення спеціальності 23.07 з метою підготовки інженерних кадрів для підприємств радіотехнічного профілю Черкаського регіону. Існуюча в цей час у Черкаській філії КПІ вечірня форма навчання за фахом 0701 "Радіотехніка" не в змозі забезпечити потребу швидко зростаючих підприємств регіону в молодих фахівцях, як за рівнем професійної підготовки, так і по чисельності". На підставі проробленої роботи було ухвалене рішення вченої Ради Київського політехнічного інституту "Про розширення номенклатури спеціальностей з денною підготовкою в ЧФ КПІ" (протокол № 3 від 06 березня 1988 р.). У витягу із протоколу, зокрема, констатувалося, що
"З огляду на
- гострий дефіцит на підприємствах Черкаської області фахівців з обчислювальної техніки і радіозв’язку;
- ряд листів-клопотань від підприємств Черкаської області; наявність прямих договорів на підготовку фахівців між ЧФ КПІ і підприємствами Черкаської області;
- лист планової комісії Черкаського облвиконкому про потреби у фахівцях на ХІІІ п’ятирічку;
- наявність матеріально-технічної бази, що перевищує за основними показниками (забезпеченість навчальними площами, засобами ОТ, місцями в гуртожитках і ін.) середньо-республіканські величини;
- існуючу у філії з 1983 року підготовку за вечірньою формою навчання за спеціальностями 0608 та 0701;
- наявність у ЧФ КПІ висококваліфікованих фахівців, докторів наук, професорів, виконання госпдоговірних робіт з постанов Уряду, що збігаються із профілем підготовки фахівців,
просити Мінвуз УРСР про відкриття на базі Черкаської філії КПІ денної підготовки інженерів за фахом 23.07 – "Радіозв’язок, радіомовлення і телебачення".

У квітні 1988 р. було ухвалене рішення Міністерства вищої і середньої фахової освіти УРСР про відкриття в ЧФ КПІ денної форми підготовки радіоінженерів, і всі необхідні матеріали були спрямовані в Міністерство вищої і середньої фахової освіти СРСР.

Для ознайомлення з становищем на місці в ЧФ КПІ було спрямовано експерти від Учбово-методичного об’єднання (УМО) зі спеціальностей зв’язку Державного комітету СРСР з народної освіти.
21 лютого 1989 р. Рада УМО за фахом 23.01 "Радіотехніка" (Ленінград, ЛЕТІ) зробила висновок: "Існуюча в цей час у Черкаській філії КПІ вечірня форма навчання за фахом 0701 "Радіотехніка" не в змозі забезпечити потребу швидкозростаючих підприємств регіону в молодих фахівцях, як за рівнем професійної підготовки, так і по чисельності. Назріла гостра потреба відкриття в ЧФ КПІ денного відділення.
Рада постановляє задовольнити прохання ЧФ КПІ про відкриття денного відділення за фахом 23.01 "Радіотехніка" у кількості 50 чоловік за рахунок менш дефіцитних спеціальностей"
.

Після тривалої роботи, Державний комітет СРСР з народної освіти прийняв рішення про відкриття в 1989 р. у Черкаській філії КПІ денної форми підготовки фахівців зі спеціальності "Радіотехніка" і у цьому ж році був проведений перший набір студентів за денною формою навчання. В інституті були розроблені "Заходи щодо забезпечення денної підготовки радіоінженерів у Черкаській філії КПІ", затверджені 02 січня 1989 р.
У цьому ж 1989 р. відбулася ще одна знаменна для радистів подія – був здійснений перший випуск фахівців зі спеціальності "Радіотехніка", що навчаються за вечірньою формою навчання.
Таким чином, до 1989 р. були створені необхідні умови для відкриття кафедри радіотехніки. Однак, за існуючими у той час положеннями, для відкриття випускаючої кафедри необхідно було, щоб її очолив доктор наук. Керівництво інституту проробило велику роботу із залучення на роботу в інститут докторів наук.

22 січня 1990 р. в інститут приїхав з Кіровограда доктор фізико-математичних наук, професор Ю.П. Кунченко.

Ю.П. Кунченко закінчив в 1962 р. радіофізичний факультет Томського державного університету. В 1973 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у Раді при Томськом університеті і дисертацію на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук в 1988 р. у Раді при Харківському державному університеті. Всі дисертації захищені за фахом "Радіофізика, включаючи квантову радіофізику".
Після закінчення університету, він тривалий час працював у Сибірському фізико-технічному інституті при Томськом університеті на посаді першого начальника обчислювального центра Томського державного університету і першого завідувача науково-дослідною лабораторією обчислювальних систем. З 1979 р. працював у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування на посаді доцента, професора і завідувача кафедрою вищої математики.
Він є автором нового наукового напрямку в області нелінійної статистичної обробки негауссовских сигналів. Ним були запропоновані нові методи оцінки параметрів випадкових процесів, засновані на використанні стохастичних поліномів. Він є автором монографії "Нелінійна оцінка параметрів негауссівських радіофізичних сигналів".

Отже, на початку 1990 р., із приїздом професора Ю. П. Кунченка, були створені необхідні і достатні умови для відкриття в ЧФ КПІ випускаючої кафедри "Радіотехніка". Ця подія відбулася 17 квітня 1990 р.
Саме проф. Кунченко Ю. П., доц. Катков Ю. Г., Первунінський С.М., Сучков О.О., Березуцький Г.Г. і Лега Ю.Г. були першими співробітниками кафедри радіотехніки і по праву є її засновниками.

****

У квітні 2005 р. кафедрі радіотехніки виповнилося 15 років. За час існування на кафедрі підготовлено понад 300 висококваліфікованих інженерів-радіотехніків, а також 1 доктор технічних наук (Шарапов В.М. – 1998 р.) і 6 кандидатів наук (Лега Ю.Г. – 1991 р., Ситник О.О. – 1997 р., Палагін В.В. – 1999 р., Заболотній С.В. – 2000 р., Гавриш О.С. – 2001 р., Мартиненко С.С. – 2003 р.).

Підготовка фахівців ведеться як за денною, так і за заочною формами навчання. Нині за денною формою навчається близько 150 студентів, а за заочною – 110.
Високий рівень теоретичної і професійної підготовки випускників кафедри забезпечується професорсько-викладацьким персоналом у складі 1 доктора наук, 4 доцентів і 6 асистентів, які здійснюють навчання за 32 дисциплінами.

В аспірантурі при кафедрі навчається 7 аспірантів.
Основним науковим напрямком роботи кафедри "Радіотехніка", що інтенсивно розвивається під керівництвом професора Кунченка Ю.П., є розробка теорії нелінійних методів обробки негауссівських сигналів на основі застосування стохастичних поліномів. Цей науковий напрямок є принципово новим не тільки в Україні, але й у світі. Він заснований на моментно-кумулянтному описі негауссівських випадкових величин і процесів та охоплює широкий спектр радіотехнічних проблем. В 2001-2002 р. проф. Кунченко Ю. П. був запрошений у Ганноверский університет (Німеччина), де навчав німецьких колег новим методам нелінійної обробки сигналів при негауссівских перешкодах. У Німеччині опублікована його монографія.

За останні 5 років на кафедрі виконувалося три науково-дослідні теми: "Теорія математичних нелінійних методів, алгоритмів і програм вимірювання параметрів сигналів, прийнятих на тлі негауссівских завад", "Розробка теорії і математичних методів обробки сигналів антенною граткою при негауссівських завадах" і "Розробка математичних методів вимірювання параметрів постійного сигналу при мультиплікативних і адитивних негауссівських завадах". Всі теми виконувалися під керівництвом професора Ю. П. Кунченко.
За результатами наукової діяльності опубліковано 7 монографій.
На основі цих монографій розроблено спецкурс "Основи теорії нелінійної статистичної радіотехніки", що читається для студентів 4-5-го курсів і у розширеному об’ємі ведеться підготовка аспірантів.

В 1999 р. за узгодженням з ректором університету професором Ю.Г. Легою і за його підтримкою на кафедрі радіотехніки відкрито музей історії радіотехніки, у якому представлено понад сто експонатів вітчизняного та закордонного виробництва: радіоприймачі, військові радіостанції, радіодеталі, унікальні екземпляри технічної літератури минулих років (1910-1970 р.). Завідує музеєм В.Г. Вотінов. Ознайомлення з експонатами музею дозволяє простежити хід розвитку радіотехніки в колишньому СРСР і за кордоном.

При кафедрі радіотехніки працює радіоаматорська колективна радіостанція (позивний UR4CYT-UT3C), що створена як для студентів, так і для школярів (зав. радіостанцією Антонець А.А.). Радіоаматори регулярно беруть участь у змаганнях різного рівня, що сприяє поширенню радіоаматорства як серед студентів інституту інших спеціальностей, так і серед майбутніх абітурієнтів спеціальності.

П’ятнадцять років – це не великий термін для існування кафедри. Однак за цей термін відбулося саме головне, а саме: кафедра продемонструвала свою здатність виконувати основну вимогу, пред’явлену до кафедри – готувати висококваліфікованих фахівців з вищою освітою в області радіотехніки.

Загальні відомості про кафедру

На сьогоднішній день кафедра радіотехніки проводить підготовку за наступними напрямками:

 • бакалавр з радіотехніки;
 • спеціаліст зі спеціальності "Радіотехніка";
 • магістр зі спеціальності "Радіотехніка".

  Фахівці зі спеціальності "Радіотехніка" можуть проводити науково-дослідну, виробничо-технологічну, організаційну та проектно-конструкторську роботу в області створення, виробництва, та експлуатації радіоелектронних пристроїв, радіотехнічних систем з аналоговим та дискретними принципами дії.

  Науково-дослідна і методична робота, а також лекційні, практичні та лабораторні заняття проводяться в наступних аудиторіях, закріплених за кафедрою:
  Завідувач кафедри a. 307
  Викладацька a. 309
  Лекційна аудиторія a. 311
  Комп’ютерний клас для проведення лабораторних робіт по системам автоматизованого проектування, теорії систем передачі інформації, курсового та дипломного проектування a. 305
  Лабораторія електродинаміки, антен та пристроїв НВЧ a. 304
  Лабораторія цифрової і мікропроцесорної техніки, пристроїв генерування та формування сигналів, пристроїв прийому та обробки сигналів, аудіо та відео техніки a. 310
  Лабораторія основ телебачення та супутникового телебачення a. 312
  Аспірантська a. 302
  Препараторська, зав. лабораторіями a. 306
  Музей історії радіотехніки a. 308

   

   

   

 •  Перелік кафедр ФЕТ
  Кафедра суспільних дисциплін і права
  Кафедра комп’ютеризованих i інформаціних технологiй у приладобудуваннi
  Кафедра радiотехнiки
  Кафедра електротехнiчних систем
  Кафедра фiзики
  Кафедра інформатики та інформаційної безпеки
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net